Wie is wie in Hoorn

In Hoorn, met name in de binnenstad, is een aantal organisaties actief met een grote mate van onderlinge samenhang. Om duidelijk te maken hoe deze lijnen liggen en wie waarvoor verantwoordelijk is treft u hieronder een toelichting op hun individueel functioneren en de relatie tot elkaar.

Ondernemers Stad Hoorn (OSH)

Een organisatie die eind 2008 is ontstaan uit een fusie tussen Vereniging Ondernemers Binnenstad Hoorn (VOBH) en Vereniging Eigenaren Commercieel Onroerend goed (VECO). Leden zijn; winkeliers, horecaondernemers en pandeigenaren. Onder andere verantwoordelijk voor de besteding van reclamegelden die opgebracht zijn vanuit de binnenstad. Zie voor complete doelstellingen en werkterreinen: ‘Waar OSH voor staat’.

Koninklijke Horeca Nederland, afd. Hoorn (KHNH)

Vereniging van Hoornse horeca ondernemers, onder andere partner van OSH waar het sponsoring van evenementen betreft. Is gesprekspartner van gemeente Hoorn voor o.a. horecaregulering.

Stichting Binnenstads Management (BSM)

Uitvoeringsorganisatie voor evenementen en communicatie in de binnenstad van Hoorn. Wordt aangestuurd door OSH, is ook betrokken bij het uitvoeren van bepaalde activiteiten met betrekking tot het Strategisch Marketing Plan (SMP). Dit is een initiatief van de gemeente om Hoorn breed bekend te maken als plaats om te wonen, werken en te vertieren. Een meerjarenplan waarin het bedrijfsleven, middels een gedeelte van de opbrengst uit de reclamebelasting, voor circa 1/3 deelneemt in de kosten.
Voor activiteiten in de binnenstad: info@mooihoorn.nl en www.ikhouvanhoorn.nl.

NB met ingang van 2018 worden de promotionele taken overgenomen en uitgevoerd door Hoorn Marketing.

Hoornse Ondernemers Federatie (HOF)

Is de koepelvereniging van ondernemersverenigingen in Hoorn. Is vaste gesprekspartner van de gemeente Hoorn voor wat betreft ondernemersaangelegenheden en heeft met de gemeente onder andere de regelingen getroffen met betrekking tot het convenant reclamebelasting. Het bestuur wordt gevormd door de voorzitters van de aangesloten ondernemersverenigingen en een onafhankelijke voorzitter.

Stichting Lokaal Ondernemersfonds (LOF)

Dit is de officiële entiteit die aanvragen ontvangt van ondernemersverenigingen ter besteding van de bijdragen uit de opbrengst van de reclamebelasting. De door haar ontvangen aanvragen van ondernemersverenigingen worden getoetst aan de voorwaarden die gesteld zijn in het convenant met de gemeente. Achteraf controleert zij in hoeverre budgetten volgens afspraak zijn besteed en legt daarvoor op haar beurt verantwoording af aan de gemeente. De algemeen betuur van LOF is gelijk aan het algemeen bestuur van HOF.

Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC)

Organisatie die de bedrijven vertegenwoordigt die gevestigd zijn op de bedrijventerreinen en kantoorgebieden.

Parkmanagement

Dit is de uitvoeringsorganisatie van de HOC vergelijkbaar met BSM in de binnenstad. In die zin dat haar werkterreinen betrekking hebben op kwaliteitsverbetering infrastructuur, beveiliging en groenvoorzieningen.