Waar OSH voor staat

Ondernemers Stad Hoorn (OSH)

Medio 2008 hebben partijen met een gezamenlijk belang in de binnenstad van Hoorn de behoefte gevoeld ook daadwerkelijk met elkaar samen te werken. De fusie tussen VOBH (Vereniging Ondernemers Binnenstad Hoorn) en VECO (Vereniging Eigenaren Commercieel Onroerend goed) was een feit. Dit vanuit de behoefte een duidelijke ‘stem’ te hebben in de ontwikkeling van de Hoornse binnenstad, gebaseerd op een substantiële deelname van de direct betrokkenen.

Doelstellingen OSH

De doelstellingen van OSH luiden als volgt; het behartigen van alle gemeenschappelijke belangen van ondernemers en eigenaren van commercieel onroerend goed in de binnenstad van Hoorn. Daarbinnen staan centraal:

1. Het bevorderen van een goede economische ontwikkeling van de binnenstad van Hoorn, zoals:

 • het stimuleren van het imago en de promotie van het stadscentrum
 • het aansturen van de sponsoring van activiteiten/evenementen vanuit de bijdrage reclamebelasting (het deel wat wordt opgebracht door de ondernemers uit de binnenstad)
 • monitoring van de kwaliteit van het vastgoed
 • bewaking van de kwaliteit en beheer van de openbare ruimten
 • het verbeteren van de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden in het stadscentrum
 • het optimaliseren van de veiligheid en het voorkomen van criminaliteit

2. Bovenstaande activiteiten worden uiteraard aangepakt in nauwe samenwerking met de gemeente Hoorn.
Zoals OSH ook gesprekspartner wil zijn met de lokale overheid over beleidsvorming m.b.t. de binnenstad waarbij zaken aan de orde komen als:

 • het streven naar een evenwichtige verdeling van winkeloppervlakte en branchering
 • het verruimen van het brutovloeroppervlakt (bvo) van winkels in de binnenstad
 • gesprekspartner zijn bij de promotie van het centrum middels het Strategisch Marketing Plan (SMP)
 • het bevorderen van wonen boven winkels
 • het stimuleren van contacten en informatie uitwisseling tussen ondernemers, pandeigenaren, gemeente en andere lokale organisaties

Voor wie is het lidmaatschap van OSH interessant?

Vanuit de hiervoor geformuleerde doelstellingen is het lidmaatschap van OSH interessant voor ondernemers en eigenaren van commercieel onroerend goed in de binnenstad van Hoorn (binnen de singels). Dit kunnen ondernemers/eigenaren zijn in panden met een winkel- of horecabestemming. Ook panden met een kantoor- of dienstverlenende functie vallen hierbinnen.
Naast alle gezamenlijke belangen staat de OSH voor de 4 specifiek voor eigenaren van commercieel onroerend goed van belang zijnde aspecten:

 • de waardevastheid of stijging van het vastgoed
 • rendementscontinuïteit
 • courantheid van het vastgoed
 • gebruiksmogelijkheden en uitbreiding van het onroerend goed

Activiteiten

Zoals eerder aangegeven is OSH een volwaardig gesprekspartner van de gemeente Hoorn. Zij zal daarbij gevraagd en ongevraagd adviseren betreffende projecten die gevolgen kunnen hebben voor de economische bedrijvigheid in de binnenstad. Zij houdt zich naast de belangenbehartiging en informatie-uitwisseling met het gemeentebestuur van Hoorn ook bezig met de coördinatie van informatie tussen de leden onderling en met andere relevante organisaties en instellingen in de binnenstad. Zo participeert zij ook in het platform binnenstadmanagement (BSM). Verder stemt zij activiteiten af met derden zoals de Kamer van Koophandel, MKB Nederland en Koninklijke Horeca Nederland afdeling Hoorn.

Evaluatie

Het is van belang dat het bestuur van OSH haar functioneren en haar activiteiten periodiek evalueert. Enige malen per jaar wordt nagegaan welke van de doelstellingen zijn bereik en welke niet. Hiertoe wordt een aantal concrete taakstellingen en activiteiten benoemd en uitgewerkt. Door het publiceren van zogenoemde ‘actuele dossiers’ over deze voornemens op deze site kan iedereen de opvattingen en progressie volgen.