Subsidie aanvragen

Criteria voor de beoordeling van subsidieaanvragen.

OSH heeft afspraken gemaakt met de gemeente Hoorn over de besteding van een gedeelte van de opbrengsten uit de reclamebelasting. De OSH kan, in nauw overleg met de horeca in Hoorn, adviseren over financiële bijdragen aan evenementen en activiteiten die naar oordeel van OSH en horeca bijdragen aan de economische ontwikkeling van de binnenstad. Hieronder volgen de criteria en spelregels voor het indienen en de beoordeling van de aanvragen. Deze worden gezamenlijk beoordeeld en vastgesteld door OSH en horeca en voor uiteindelijk akkoord voorgelegd aan de LOF. (zie ook ‘Wie is wie in Hoorn’).

Criteria

  • de activiteit moet bijdragen aan het realiseren van meer bezoekers op koop/horecamomenten
  • de activiteit moet in potentie of bewezen potentie van voldoende kwaliteit en inpasbaar zijn in het totale jaarprogramma
  • de activiteit moet in het volgend kalenderjaar worden gehouden
  • het gaat om een eenmalige aanvraag
  • gedegen specificatie van het aangevraagde bedrag vooraf en verplichte verantwoording achteraf
  • aanvragen ter ondersteuning dienen te worden ingediend vóór 31 augustus van het voorafgaande kalenderjaar (zoals ook uit onderstaande timing blijkt kunnen aanvragen op een latere datum niet meer in behandeling worden genomen).

Subsidie aanvragen

Gegevens aanvrager

Correspondentie adres

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt het evenement in eerste instantie aan de hiervoor genoemde criteria getoetst. Geef daarom de essentie van het evenement aan (doel, doelgroep(en), lokale/regionale of nationale betekenis enz.) bij voorkeur in de vorm van een projectplan waarin duidelijk wordt aangegeven waarvoor het gevraagde bedrag zal worden bestemd en waarin tevens is meegenomen of bijgevoegd:

  • begroting en dekkingsplan
  • beschrijving projectorganisatie
  • promotieplan en plan van aanpak
Voeg alle bijlagen samen tot één zip-bestand en upload deze via onderstaande upload box. (zip & rar, docx, pdf en xlsx zijn toegestane bestandstypes, de maximale bestandsgrootte is 50MB )
Upload

Bij de beoordeling van de aanvraag wordt ook gekeken naar de bewezen of aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van evenementenontwikkeling, projectorganisatie en marketing. Geef daarom ook kort en bondig aan hoe dat bij de organisatie van uw evenement wordt geregeld.

Na het evenement:

Voordat tot uitbetaling wordt overgegaan dient u een verantwoording te overleggen waaruit blijkt hoe de subsidie is besteed en met welk resultaat.

Tijdspad voor de aanvraag afhandeling

Half augustus.

Van uit de gemeente wordt aangegeven hoe groot het bedrag is dat voor het volgende kalenderjaar beschikbaar is om via het advies van OSH/horeca te besteden.

Begin september.

In een gezamenlijke vergadering inventariseren OSH en KHNH de aanvragen, bekijken suggesties met betrekking tot nieuw op te zetten evenementen. Met het oog op continuïteit en met gebruikmaking van ervaringen uit het verleden gebeurt dit in overleg met de coördinator van BSM.

Half september.

Het definitieve voorstel ter besteding van het uit de reclamebelasting beschikbare bedrag wordt aan de LOF aangeboden voor akkoord.

Eind september.

Beoordeling toekenning bijdragen/subsidies door LOF en mededeling met betrekking tot subsidieaanvragen aan betrokken organisaties zodat zij vroegtijdig een beeld hebben van hun bestedingspatroon.

Begin oktober.

LOF presenteert het definitieve overzicht van de subsidies aan gemeente Hoorn.